verkoopvoorwaarden

Artikel 1 – Geldigheidsduur van de offertes

Tenzij anders vermeld zijn onze offertes maar 30 kalenderdagen geldig. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk worden aanvaard.

Artikel 2 – Prijs

Onze prijzen zijn inclusief alle heffingen en btw, voor een levering op de zetel van onze firma van de bestelde goederen, met uitsluiting van alle andere werken en prestaties en in het bijzonder de plaatsing en de montage ervan. 

Tenzij anders bepaald, voorzien onze prijzen geen kosten voor het transport naar een andere plaats dan de zetel van onze firma. Als handelsgoederen vervoerd worden naar een andere plaats die met de klant wordt afgesproken, dan zullen de transportkosten ervan aan de prijs van de handelsgoederen worden toegevoegd.

Artikel 3 – Betaling

Onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij gebrek aan betaling zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, op de verschuldigde bedragen een interest berekend worden. De interest van 8,5% per jaar wordt berekend naargelang het aantal dagen van wanbetaling.

Ook worden de verschuldigde, niet betaalde bedragen op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125.

Artikel 4 – Onvoorziene omstandigheden

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen.

Als deze omstandigheden van dien aard zijn dat zij een onderbreking in de productie en/of levering van de goederen veroorzaken, wordt de termijn van rechtswege geschorst voor de duur van deze onderbreking.

levering van het goed en dat zich zou voordoen tijdens een termijn van twee jaar vanaf die levering.

Het gebrek wordt echter als onbestaande beschouwd indien de consument bij het sluiten van de overeenkomst dit gebrek kende of redelijkerwijze niet kon negeren. 

Het ingeroepen gebrek aan overeenstemming moet aan ons betekend worden per aangetekende brief, uiterlijk binnen twee maanden na de ontdekking van het gebrek.

Na een termijn van twee jaar na levering, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarborg voor verborgen gebreken van gemeen recht, zoals bepaald door de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek. De termijn voor het inroepen van het gebrek is twee maanden vanaf de ontdekking van het gebrek. 

Onze waarborgen dekken geen schadegevallen die te wijten zijn aan de montage uitgevoerd door derden en die indruist tegen de regels van de kunst / handboek door ons overhandigd, slecht gebruik of verkeerd onderhoud van de goederen door de klant.

Artikel 5 – Leveringstermijn 

Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden onze termijnen in werkdagen en volgens een op te stellen planning vastgelegd.

Worden niet als werkdagen beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatierustdagen.

Vertragingen in de levering van de goederen die uitsluitend aan ons toe te schrijven zijn zullen aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding ad …………… € per kalenderdag, met een maximum van 10% van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding is evenwel slechts verschuldigd voor de periode na de ingebrekestelling bij aangetekend schrijven door de koper. 

Artikel 6 – Ontbinding

Als de koper geheel of gedeeltelijk afziet van de bestelde goederen, dan is hij gehouden ons schadeloos te stellen ad 20% van de niet nagekomen bestelling.

Bovendien komt het gestorte voorschot ons ten goede, a rato van het bedrag van de al uitgevoerde werken of de bestelde materialen.

Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren, dan zal de koper ertoe gemachtigd zijn bij ons een gelijkwaardig bedrag te vorderen.

Artikel 7 – Overdracht van de risico’s

De overdracht van de risico’s gebeurt naarmate de materialen, handelsgoederen of installaties geleverd worden.

De klant ziet erop toe dat de goederen onmiddellijk bij hun aankomst in een gegarandeerd veilig lokaal kunnen geleverd worden. 

Artikel 8 – Controle van de geleverde goederen 

De koper is verplicht bij levering de goederen te onderzoeken en ons binnen de zeven dagen na ondertekening van de bestelbon, de eventuele zichtbare gebreken en niet-overeenstemmingen te melden ten opzichte van de contractuele bepalingen en onder andere de technische documentatie, waarvan hij erkend dat deze hem werd overhandigd. 

Artikel 9 – Waarborgen 

Overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek geniet de koper de wettelijke waarborg voor gebrek aan overeenstemming dat zou bestaan bij de

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

In geval van gebrek van betaling blijven de geleverde materialen, zelfs na hun incorporatie, onze eigendom en is de klant er slechts de houder van tot de volledige betaling. Wij mogen zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en ze terugnemen, echter op voorwaarde dat we hem per gewone en aangetekende brief hierover inlichten. In een dergelijk geval wordt de klant geacht hiervan kennis te hebben genomen op de derde werkdag na de verzending ervan.

Ingeval van het beroep op het terugvorderingsrecht, behouden wij de betaalde voorschotten ter schadeloosstelling.

Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan ons gedelgd heeft.

Artikel 11 – Geschillen

Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde  bevoegd.